linux shell常用通配符(wildcard)

本文只是自己记录方便偶尔查阅,没有任何干货或阅读价值...

shell常用的通配符就几个

1
2
3
4
5
* 匹配0至任意多个字符
? 匹配x个任意字符
[] 匹配[]内部的字符
[-] 匹配范围
{} 匹配组合

touch {a,b,abc}.{sh,txt}; ll

1
2
3
4
5
6
7
total 0
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.sh
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.sh
-rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.txt

  • 1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   ➜ glob ll a*
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.sh
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
   ➜ glob ll a*.txt
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
   -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
 1. ?

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  ➜ glob ll ?.*
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.txt
  ➜ glob ll ?.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.txt
  ➜ glob ll ???.*
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
 2. [] [-]

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  ➜ glob touch z.sh
  ➜ glob ll [ab].sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.sh
  ➜ glob ll [a-c]*
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 b.txt
 3. {} {..}

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  ➜ glob ll {a,abc}.{sh,txt}
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 a.txt
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.sh
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 15:59 abc.txt
  ➜ glob touch {h..o}.js
  ➜ glob ll *.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 h.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 i.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 j.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 k.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 l.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 m.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 n.js
  -rw-r--r-- 1 jsonz staff 0B 3 30 16:10 o.js

glob

更多